Privacyverklaring & Algemene voorwaarden

Algemeen
Marchal verwerkt persoonsgegevens en in deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking daarvan door ons kantoor. Wij vinden bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. De verkregen persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en een email-adres. Ook een (pas)foto waar u op staat, is een persoonsgegeven. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, religieuze overtuiging of politieke voorkeur.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen gegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, bijvoorbeeld van cliënten en leveranciers. Het gaat vooral om de volgende gegevens: NAW-gegevens, geslacht, functie, e-mailadressen en telefoonnummers. Deze gegevens worden hierna aangeduid als persoonsgegevens. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de verplichtingen die wij op grond van de overeenkomst met u hebben, het beheren van de relatie, het onderhouden van contact (onder andere in geval van sollicitaties) en de gegevens die wij nodig hebben voor de financiële administratie (het maken van facturen). Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor  informatieve doeleinden.

Wettelijke grondslag
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • uw toestemming (deze kunt u ook weer intrekken door contact met ons op te nemen);
 • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 • wij deze derden inschakelen voor de uitvoering van (delen van) onze dienstverlening;
 • we daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn;
 • en/of indien we dit noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden voor marketingdoeleinden.

Beveiliging
Wij gaan uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een beveiligde Cloudomgeving.

Websites van derden:
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen dus niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de periode, waartoe wij volgens de wet verplicht zijn, doch niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens van u zijn verkregen. Wij zullen uw gegevens gedurende minimaal 7 jaar na het einde van de handelsrelatie met u bewaren.

Uw rechten
U hebt het recht om:

 • informatie op te vragen/in te zien over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit)
 • uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • uw toestemming -om uw persoonsgegevens te verwerken- in te trekken;
 • uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn (zie hierboven onder bewaartermijn).
 • een klacht in te dienen bij ons dan wel de Autoriteit Persoonsgegevens ingeval u van mening bent dat wij in strijd met de geldende privacyregels handelen.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze wilt wijzigen/aanvullen, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan info@marchal.nl.

Persoonsgegevens van personen tot 16 jaar
Wij verzamelen alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, als de ouders, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Social Media
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de  beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij hebben het recht om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. We adviseren u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te lezen.

Vragen, inzage en wijzigen van uw gegevens:
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Marchal Sittard B.V.
Industriestraat 25
6135 KG Sittard
E: info@marchal.nl

Klik hier voor de algemene voorwaarden.