Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MARCHAL SITTARD BV

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Het spreekt vanzelf dat bij ons voorop zal staan alle leveranciers en opdrachten steeds naar behoren uit te voeren. De bepalingen van deze algemene voorwaarden beogen algemene regels te geven voor het aangaan en het uitvoeren van alle overeenkomsten waarbij wij betrokken zijn.

ATRIKEL 2: TOEPASSELIJK

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, facturen etc. afwijkende afspraken zijn uitsluitend van toepassing indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. Indien de opdrachtgever van deze voorwaarden afwijkende algemene voorwaarden gebruik maakt, dan gelden deze voorwaarden, waarbij partijen nu reeds vaststellen dat naar deze voorwaarden het eerst werd verwezen en de opdrachtgever afstand doet van toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST

Alle overeenkomsten komen pas tot stand, nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. De schriftelijke opdrachtbevestigingen worden correct en akkoord bevonden, tenzij binnen 5 dagen na de schriftelijke opdrachtbevestiging bezwaren ontvangen zijn. Voor werkzaamheden waarvoor geen ondertekende opdrachtbevestiging ontvangen zijn geworden, wordt de factuur als opdracht- bevestiging beschouwd.

ARTIKEL 4: MEDEWERKINGSPLICHT

De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke van toepassing zijn voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht (waaronder bouwtekeningen, berekeningen, grondonderzoeken, vergunningen e.d.) in de gewenste vorm in het bezit van ons te komen. Bij gebreke waarvan alle nadelige gevolgen voor rekening en risico van de opdrachtgever komen.

ARTIKEL 5: LEVERING

De op de opdrachtbevestiging vermelde levertijd zal zoveel mogelijk worden nagekomen, doch geldt als een richtlijn, daar ook wij afhankelijk zijn van levering van derden.

De genoemde leveringstermijn is derhalve niet fataal en de opdrachtgever heeft pas enige actiebevoegdheid nadat zij ons na het verstrijken van de op de opdrachtbevestiging vermelde levertijd in gebreke heeft gesteld om te leveren binnen een redelijke termijn.

Wanneer door ons verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor rekening en risico zijn van ons, staan zij gedurende 2 weken tot de beschikking van de opdrachtgever. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Na voornoemde periode hebben wij het recht hetzij de nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van ons op schadevergoeding.

ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN

Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van ons te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de opdrachtgever.

Wij behouden zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, een verandering in de prijs aan te brengen.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor niet, niet juiste (of niet tijdige) uitvoering van de overeenkomst indien dit het gevolg is van aan ons niet bekende omstandigheden en/of overmacht.

Als overmacht worden in ieder geval beschouwd de navolgende gebeurtenissen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluitend in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ons als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bok opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden, interesten e.d. welke mochten ontstaan als gevold van daden en/of nalatigheden van de opdrachtgever, dient ondergeschikten dan wel personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, welke gevolgen hebben voor de door ons geleverde producten.

Indien enig materiaal door afnemer zelf is gemonteerd, vervalt iedere aansprakelijkheid van ons indien de montage verkeerd heeft plaatsgevonden en een verkeerde montage de oorzaak is van het defect.

Indien door verkeerd gebruik elementen worden verwrongen, welke lekkages en/of functie-verslechtering mochten veroorzaken, dan zijn wij voor het defect niet aansprakelijk.

ARTIKEL 9: PRIJZEN

De prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW (en voor bedrijven exclusief BTW), omzetbelasting, en zonder aftrek of korting, tenzij anders is overeengekomen.

Indien geen vaste prijsafspraak tussen partijen is overeengekomen, wordt de vergoeding van werkzaamheden achteraf berekend aan de hand van de voor deze werkzaamheden gebruikelijke uurtarieven.

ATRIKEL 10: WANPRESTATIE

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepalingen van de overeenkomst heeft voldaan, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan ons verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar.

Indien er nog lopende overeenkomsten lopen hebben wij eveneens het recht op te schorten. Ook indien er een vaste levertijd is overeengekomen. Elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zullen ter keuze van ons, zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden. Ook zonder welke gehoudenheid van de zijde van ons tot welke vergoeding dan ook tegenover de opdrachtgever, een en ander voor zover door de wanprestatie dan wel voor de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

Indien de opdrachtgever zich niet aan de verbintenissen houdt, ontstaat er door ons een gesloten overeenkomst. Aan deze voorwaarden zijn wij gerechtigd buiten de koopsom, meerwerk en schadebedragen van de opdrachtgever te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling van voornoemde bedragen zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Buiten gerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd, indien wij voor de invordering de hulp van een derde partij oproepen. Zij bedragen minstens 15 % van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van € 250,00.

 ATRIKEL 11: ZEKERHEIDSSTELLING

Wij zijn gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens re leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het bekomen van betalings- verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan ons alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindigen van de overeenkomst verschuldigd is wegens de door haar verrichte werkzaamheden en gedane levering en gemaakte kosten en onverminderd het recht op vergoeding van gederfde winst.

ATRIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door ons geleverde- of te leveren producten blijven van ons, zolang de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de geleverde- of te leveren producten van de overeenkomst niet heeft voldaan.

Bij overtreding door de opdrachtgever zal door ons een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 1,5 maal de netto factuurwaarde onverminderd het recht van ons op aanvullende schadevergoeding.

ATRIKEL 13: KLACHTEN

De opdrachtgever die niet tevreden is over de door ons geleverde producten of verrichte werkzaam- heden kan gedurende 5 dagen na ontvangst van de producten of oplevering van de werkzaamheden schriftelijk een klacht bij ons indienen. Dit geldt ook voor beschadigingen aan glas en/of profielen.

Retournering van het geleverde product kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zullen wij alsdan zorg dragen, ter hare keuze, voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.

Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 5 dagen na de factuurdatum worden ingediend.

Klachten schorten de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 14: GARANTIE

Op de door ons geplaatste aluminium kozijnen, serres of terrasveranda’s wordt door ons een garantie verstrekt van 10 jaar na oplevering, met uitzondering op elektrische motoren, aandrijvingen van rolluiken, zonweringen en bewegende onderdelen van ramen en deuren, dakramen en hordeuren, screens en zonwerende doeken, waarop een garantietermijn van toepassing is van twee jaar na oplevering.

Haarscheuren ten gevolge van de natuurlijke werking van materialen vallen niet onder de garantie. Tevens wordt er geen garantie verstrekt op kleurverschillen, die kunnen ontstaan als gevolg van het feit dat er verschillende producten worden geleverd van verschillende leveranciers. Mochten er derhalve kleurverschillen ontstaan tussen hordeuren, screens, rolluiken en zonwering van ramen en deuren, dan wordt daarop geen garantie verstrekt.

Wij verlenen voor geleverde-, door derden vervaardigde zaken of onderdelen, een garantie gelijk aan de garantie die door derden voor ons wordt verleend.

De garantieverplichting bestaat niet indien:
– de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden een andere oorzaak hebben dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
– in overleg met de opdrachtgever gebruikte materialen zijn toegepast en/of gebruikte materialen zijn geleverd.

De garantieverplichtingen vervallen indien:
– de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever.
– wijzigingen zijn aangebracht of zijn bewerkstelligd of andere werkzaamheden zijn uitgevoegd door derden.
– de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst dan wel uit enige daarmee samenhangende overeenkomst.
– een gebrek of onvolkomenheid niet binnen 5 dagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan ons is gemeld.

ARTIKEL 15: GESCHILLEN

Alle verbintenissen van ons en de opdrachtgever worden geacht te worden uitgevoegd op Nederlands grondgebied. Indien enkele verbintenissen buiten Nederland worden uitgevoegd wordt het Nederlandse recht van toepassing en verklaren partijen ook indien de opdrachtgever buiten Nederland gevestigd of woonachtig is, dat uitsluitend bevoegd is ter kennisname van enig geschil tussen partijen de Nederlandse rechter voor zover niet anders dwingendrechtelijk voorgeschreven.

Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met ons, aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werkzaamheden of van koop en verkoop zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van ons, tenzij de kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is.

ATRIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOM

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door ons, of in haar opdracht, vervaardigd zijn, blijven eigendom van ons. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of

getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd.

ARTIKEL 17: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever zorgt ervoor dat wij tijdig kan beschikken:
– over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met ons.
– over het gebouw (het terrein) waarin of waarop het werk moet worden uitgevoegd.
– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen.
– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

De benodigde elektriciteit, gas en water zij voor rekening van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van ons behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

De opdrachtgever stelt ons ervan op de hoogte indien kabels en/of leidingen aanwezig zijn ter plaatsen van het werk.

ARTIKEL 18: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

De gevolgen van de nalevering van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat wij die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolge van door hem of in zijn opdracht derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

ARTIKEL 19: OPLEVERING WERK

De werkzaamheden c.q. het werk wordt geacht door opdrachtgever te zijn goedgekeurd en wordt derhalve als opgeleverd beschouwd.

– Wanneer wij de opdrachtgever kennis gegeven hebben van de voltooiing van het werk en dit werk heeft goedgekeurd dan wel in gebruik heeft genomen.
– In ieder geval na verloop van 5 dagen nadat wij de werkzaamheden hebben beëindigd en opdrachtgever niet schriftelijk aan ons heeft medegedeeld, dat het werk niet goed is opgeleverd, met een omschrijving van de klachten.

Kleine gebreken zijn geen reden om goedkeuring te onthouden, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Wij zijn verplicht kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.